Polski Deutsch English Slovensky
  • Hotel Satel*** Poprad

Buchen Sie hier:
Niedrigster Preis im Internet
Parken nur €2 / Tag
Überraschung im Zimmer
Wi-Fi kostenlos

Všeobecné obchodné podmienky

 I. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Satel - Slovakia, s.r.o. (ďalej len „hotelom“) a klientom spoločnosti Satel - Slovakia, s.r.o. (ďalej len „klient“). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve niektoré podmienky inak.
Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené hotelom.


II. Spôsob objednania služby

Objednávky predkladá klient hotelu písomne a to osobne, faxom alebo elektronicky. Objednávka musí obsahovať tieto údaje:
- meno a priezvisko osoby, ktorá bude službu čerpať príp. meno a priezvisko objednávateľa,
- dátumy začiatku a konca čerpania služby,
- popis objednanej služby,
- spôsob platby (na faktúru, v hotovosti či platobnou kartou),
- v prípade platby na faktúru, fakturačné údaje,
- v prípade platby v hotovosti či platobnou kartou, ako záruku úhrady údaje o platnej platobnej karte.


III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, t.j. objednávka zaväzuje hotel až po jej písomnom potvrdení. Údaje v písomnej akceptácií objednávky sú pre obe strany záväzné. Všeobecne platí, že nepotvrdená objednávka nie je záväzná. Potvrdenie objednávky dostane kupujúci najneskôr do 24 hodín od jej doručenia.


IV. Ubytovanie klientov – individuálov

Platí pre objednávky do 5 osôb. Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14.00 hod. dohovoreného dňa príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. v deň dohovoreného príchodu, môže hotel zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (mail, fax) dohovorený neskorý príchod.
Ak klient platí v hotovosti alebo platobnou kartou, bude cena za ubytovanie zinkasovaná pri jeho príchode
Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané hotelu najneskôr do 10.00 hod.. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania, ak nie je dohodnuté inak.
Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr do 18.00 hod. v deň pred dohovoreným dňom príchodu. V prípade nedodržania tejto lehoty hotel účtuje 100% ceny prvej noci.
Cena konzumácie v reštaurácii hotela musí byť vyplácaná priebežne v hotovosti. Písanie konzumácie na izbu a jeho úhrada pri odchode nie je možné.


V. Ubytovanie klientov - skupín

Skupina sa myslí viac ako 5 osôb.
Bezplatné storno skupinových objednávok je možné vykonať najneskôr do 30 dní pred dohovoreným dňom príchodom. Pri stornovaní neskôr platia nasledovné storno poplatky:
- pri storne 29 – 21 dní pred začiatkom pobytu 25% z celkovej ceny stornovanej kapacity,
- pri storne 20 – 14 dní pred začiatkom pobytu 50% z celkovej ceny stornovanej kapacity,
- pri storne 13 – 7 dní pred začiatkom pobytu 75% z celkovej ceny stornovanej kapacity,
- pri storne 6 – 0 dní pred začiatkom pobytu 100% z celkovej ceny stornovanej kapacity.
Podmienky platia pre zrušenie rezervácie, alebo pri znížení počtu izieb prevyšujúcom 10%, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, že záloha nebude uhradená včas, hotel si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.
Klient sa zaväzuje pred príchodom zaplatiť zálohu vo výške 75%, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, z rezervovaných služieb na základe zálohovej faktúry hotela. Po úhrade zálohy bude táto predbežná rezervácia považovaná za záväznú. Po ukončení pobytu hotel vystaví faktúru vo výške zvyšných 25% z celkovo objednaných služieb, ďalej viď článok VIII.


VI. Záruka počtu zúčastnených osôb

Klient berie na vedomie, že hotel potrebuje u tých akcií, pri ktorých sa bude podávať jedlo, presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr 2 pracovné dni pred akciou. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý hotel klientovi vyúčtuje. Garantovaný počet osôb v deň konania akcie môže byť znížený maximálne o 10%.


VII. Občerstvenie, klientom prinesené jedlá

Všetko občerstvenie, ktoré je servírované formou bufetových stolov a ktoré nebude skonzumované behom vyhradeného časového úseku, t.j. prestávky na kávu, obeda alebo večere, bude podľa hygienických predpisov a noriem EÚ najneskôr do 2 hodín od počiatku servírovania odnesené personálom hotela. Z dôvodov prísnych hygienických postupov a noriem EÚ hotel nedovoľuje nosiť a konzumovať v hoteli prinesené jedlá a ani vynášať z hotelu jedlá, ktoré boli určené výhradne ku konzumácii v hoteli. Pokiaľ nebolo dohovorené inak, platí prísny zákaz nosenia všetkých druhov nápojov (alkoholických či nealkoholických) do hotela. V prípade porušenia tohto zákazu si hotel vyhradzuje právo vyúčtovať za prinesené nápoje paušálny poplatok 2 €/osoba za 1 nápoj.


VIII. Ceny a platba

Ponúkané ceny sa rozumejú vrátane všetkých daní a odvodov, ako aj obsluhy, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak. Faktúra je splatná do 7 dní od dátumu jej vystavenia, pričom za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet hotela. Pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky. Prípadné hotelom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, čí prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby. Takého nejasnosti sa riešia zvlášť ako reklamácia v lehote do 14 dní a budú riešené separátne dobropisom resp. fakturáciou. Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj počas čerpania hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby.
Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode. K realizácii platby kartou musí klient predtým udeliť svoj písomný súhlas.


IX. Cenné predmety

Cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod., je možné odovzdať do hotelového trezoru. Inak hotel v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť.


X. Ručenie v prípade vzniku škody

Klient ručí za všetky škody, ktoré hotelu spôsobil on alebo klientovi hostia či iné osoby ním poverené, a tieto škody hotelu nahradí v plnej výške. Hotel ručí za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina hotela, v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Hotel je oprávnený požadovať, aby klient uzavrel vhodné poistky.


XI. Ostatné dojednania

Reklamný materiál – klient sa zaväzuje požiadať hotel o súhlas s umiestnením reklamných materiálov a výzdoby. Priestory, v ktorých bude akcia prebiehať, nesmú byť reklamou ani výzdobou poškodené. Montážne práce musia vykonávať odborné pracovné sily a musia byť pri nich striktne dodržiavané všetky zákonné bezpečnostné predpisy. Všetky s montážou a demontážou spojené náklady idú k ťarchu klienta.
Nájom a priestor – prenájom priestorov zahŕňa prípravu priestorov a ich vybavenie nábytkom, ktorý je v hoteli k dispozícii. V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom konferenčného vybavenia
(plátno, bezdrôtové internetové pripojenie).
Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú vzniknuté náklady preúčtované klientovi. Každá externá firma smie vykonávať práce, prípadne zmeny na majetku hotela iba s písomným súhlasom hotela. U veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú klientovi zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. Ak bude potrebné, aby bol hotelový technik v priebehu akcie prítomný a vykonával dohľad, vyúčtuje sa za jedného pracovníka každá začatá hodina. V prípade, že klient využije vlastné technické vybavenie, zvýši sa cena za prenájom priestorov o 20% .
Názov a logo hotela – použitie názvu alebo loga hotela pre médiá, tlač a pod. je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom hotela.


XII. Odstúpenie od zmluvy

Obidve zmluvné strany môžu najneskôr dva mesiace pred dohodnutým termínom organizovania akcie od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez úhrady storno poplatkov. Hotel je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, ak:
- bude ohrozené dobré meno a bezpečnosť hotela a jeho hosťov,
- vyššia moc alebo iné mimoriadne okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným.


XIII. Ostatné ustanovenia

Hotel neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by hotel konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne. Zvieratá majú do hotela prístup za poplatok. Nesmú prinášať do miestností s jedlom a nápojmi. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.
Pobyt klientov v hoteli ďalej upravuje Ubytovací poriadok hotela Satel*** v Poprade, ktorý je pre hotelových hostí záväzný bez výnimky. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto v ostatných ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť týchto všeobecných obchodných podmienok. Zaslaním objednávky klient potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.


Platí od 1.1.2011